İş Sağlığı Hizmetleri

Neva İş Sağlığı ve İş Güvenliği olarak; ulusal ve uluslararası firmalara istenildiğinde İngilizce bilen, iş yeri hekimliğinde uzman kadromuz ile hizmet vermekteyiz.

Gerek yurt içinde çalışacak gerekse de yurt dışında çalışacak kişilere işe giriş ve periyodik sağlık muayene ve tetkikleri sağlık merkezlerimizde yürütülmektedir.

Son yıllarda dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizdeki sanayi ve teknoloji alanlarındaki gelişmeler;  bu iş kollarında çalışan kişilerin sağlık ve güvenliği bakımından riskler ve sorunlar ortaya çıkarmıştır. Dünya Sağlık Örgütü; çalışan sağlığı ve güvenliğini “ çalışanların fiziki, ruhsal ve sosyal durumlarının en üst düzeye taşınması,  sağlıklarına gelebilecek zararların önlenmesi için koruma yöntemlerinin uygulanması, kişinin işine ve işin kişiye uygunlu” olarak tanımlamaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre;

İşveren, iş yerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirmekle yükümlüdür.

Bizler de Neva İş Sağlığı ve İş Güvenliği olarak iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesis edilmesi, sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi, bu tedbirlerin uygulanması ve uygulamaların izlenmesi işlerini yürütmek üzere “İşyeri Hekimi Görevlendirilmesi” ile gerektiğinde “diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi”  hizmetlerini gerçekleştirmekteyiz.

 

Mobil Araç Hizmeti

Neva İş Sağlığı ve İş Güvenliği olarak  işe girişlerde ve periyodik olarak yapılması zorunlu olan çalışanlarınızın sağlık tarama ve testleri hakkında Mobil Sağlık Aracımız vasıtasıyla iş yeri sınırlarınız dâhilinde gerekli işlemler ele alınmaktadır. Bu analiz ve testler uzman doktor görüş ve yorumlarından sonra işletmenize veya iş yeri hekiminize teslim edilmektedir. Yapılmış olan tarama  ve raporlamalar dan sonra talep etmeniz durumunda çalışanlarınızın işe giriş ve yıllık periyodik sağlık muayene raporları İdeal Akademi bünyesinde yer alan iş yeri hekimleri tarafından sağlık raporları verebilmekteyiz.

İş Yapılırken Sağlık

 

Fabrikalar, sanayi kompleksleri, hastaneler, alışveriş merkezleri gibi aynı alanda ikamet edilen işyerlerinde yaşam kalitesini yükseltmeye ve iş kaybını minimum seviyeye indirmeye odaklı,  çalışanların sağlık hizmeti gereksiniminin tetkik, tedavi ve poliklinik hizmetleri (muayene, tahlil, tedavi, gözlem, enjeksiyon, pansuman, aşılama, tıbbi uygunluk raporları vb.) olabildiği ölçüde bulunduğu yerde karşılanması prensibiyle çalışılmaktadır.

İş Sağlığı Çalışmaları

 
 • İşe giriş muayenesi,
 • Periyodik sağlık kontrolleri,
 • Portör muayenesi,
 • Muayene tetkikleri,
 • İlk yardım eğitimleri,
 • Hijyen eğitimleri,
 • Tüm personel için medikal risk haritası ve raporlaması,
 • İş yeri hekimi görev ve yetkilerini tam olarak uygulamak ve etkin koruyucu hekimlik hizmeti sunulması,
 • Kurum için bir iç yönetmelik yayınlayarak sevk zinciri sağlamak,
 • Çalışanlara yönelik sağlık tedbirlerinin alınması ve aşıların takibi,
 • İş kazası ve meslek hastalıklarının raporlanması ve arşivlenmesi,
 • Çalışmalar bölünmeden, çalışanın iş yerinden ayrılması gerekmeden iş yapılırken sağlık hizmetinin sağlanması.

Sağlık Tetkikleri

 
 • Kan sayımı (Hemogram)
 • Tam idrar tahlili
 • PA Akciğer Grafisi
 • Elektrokardiyografi (EKG)
 • Karaciğer fonksiyon testleri (Ast,Alt,Ggt)
 • Böbrek fonksiyon testleri (Üre,Kreatinin)
 • Hepatit B testi
 • Serolojik tetkikler
 • İdrarda /kanda kurşun, toluen, feneol
 • Vanil mandelik asit
 • Hipurik asit. v.b.
 • Solunum fonksiyon testi
 • Odyometri